13:25:20 06-02-2023

Tài nguyên

Email In PDF.

Tài nguyên là tất cả các dạng vật chất, tri thức được sử dụng để tạo ra của cải vật chất, hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới của con người.

Tài nguyên có thể phân loại như sau:

- Theo quan hệ với con người: Tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên xã hội.

- Theo khả năng tái tạo: Tài nguyên có khả năng tái tạo, tài nguyên không có khả năng tái tạo.
- Theo bản chất tự nhiên: Tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên biển, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên năng lượng, tài nguyên khí hậu cảnh quan, di sản văn hoá kiến trúc, tri thức khoa học và thông tin.

 

Tin mới nhất