11:59:42 30-11-2020

Doanh thu biên

Email In PDF.

Doanh thu biên là giá trị doanh thu tăng thêm của công ty nếu bán được thêm một đơn vị hàng hóa. Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, doanh thu biên bằng với mức giá. Trong điều kiện cạnh tranh không hoàn hảo, doanh thu biên nhỏ hơn mức giá, bởi lẽ để bán thêm được một đơn vị hàng hóa, cần phải giảm giá đối với tất cả các đơn vị hàng hóa đã bán từ trước.

Ví dụ: Một doanh nghiệp đang bán 100 sản phẩm, với tổng doanh thu là 500USD. Doanh nghiệp gia tăng sản lượng bán lên 101 sản phẩm, với tổng doanh thu là 505 USD. Như vậy doanh thu biên của sản phẩm thứ 101 là 5USD.

 

Tin mới nhất