00:16:26 26-10-2020
Home Dictionary C Cấp chất lượng

Cấp chất lượng

E-mail Print PDF

Là chủng loại hay thứ hạng của các yêu cầu về chất lượng khác nhau đối với sản phẩm, quá trình hay hệ thống có cùng chức năng sử dụng.

Ví dụ:

-         Khách sạn được chia thành khách sạn 2 sao, 3 sao, 4 sao hay 5 sao

-         Gạo xuất khẩu được chia thành gạo 5% tấm, 10% tấm, 15% tấm,…

Khi xây dựng một yêu cầu chất lượng thường người ta qui định cấp chất lượng để dễ thỏa thuận trong việc trao đổi buôn bán.

 

Latest News