04:59:13 11-06-2023
Home Dictionary C Cam kết của lãnh đạo

Cam kết của lãnh đạo

E-mail Print PDF

là việc các cấp lãnh đạo trong tổ chức phải ủng hộ và tham gia thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, đặc biệt cấp lãnh đạo cao cấp phải cam kết cung cấp đầy đủ nguồn lực để thực hiện.

 Sự cam kết của các cán bộ lãnh đạo có một vai trò quan trọng, nó tạo ra một môi trường thuận lợi cho các hoạt động chất lượng trong tổ chức, thể hiện mối quan tâm và trách nhiệm của họ đối với hoạt động chất lượng.

Từ đó lôi kéo sự tham gia của các thành viên trong tổ chức vào chương trình chất lượng. Để minh chứng cho sự cam kết của mình trước khi thực hiện ISO 9000, lãnh đạo cao cấp phải thiết lập văn bản được gọi là “Bản tuyên bố mục đích”."

Bản tuyên bố mục đích" nhằm thông đạt cho tổ chức biết được mục tiêu của tổ chức, những lợi ích mong đợi, phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng và mức độ ưu tiên của hệ thống quản lý chất lượng.Cam kết của cấp lãnh đạo bao gồm cam kết của lãnh đạo cao cấp và cam kết của lãnh đạo cấp trung gian.

Hai cấp quản lý này quyết định việc thực hiện thành công ISO 9000. Nếu một trong những nhà quản trị của hai cấp này không thông hiểu và cam kết thực hiện ISO thì kế hoạch thực hiện ISO 9000 sẽ bị phá sản. 

Biểu hiện việc cam kết của lãnh đạo cao cấp

- Xem việc thiết lập, thực hiện và duy trì  hệ thống quản lý chất lượng là một trong những ưu tiên hàng đầu của tổ chức.

- Thông đạt tầm nhìn của tổ chức và mô tả việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng sẽ đóng góp như thế nào cho tầm nhìn của tổ chức

- Thành lập ban chỉ đạo- Thực hiện vai trò dẫn dắt khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ở những điểm sau :

+ Thiết lập và thông đạt chính sách chất lượng

+ Thiết lập và thông đạt mục tiêu chất lượng

+ Xác định trách nhiệm và quyền hạn của tất cả các công việc

+ Chỉ định đại diện lãnh đạo

+ Thực hiện việc đánh giá thường xuyên và chính thức hệ thống quản lý chất lượng.Biểu hiện sự cam kết của các lãnh đạo cấp trung gian

- Thực hiện ISO 9000 là một trong những công việc ưu tiên hàng đầu

- Phân bổ nguồn lực để thiết lập, thực hiện, duy trì  và điều chỉnh khi cần thiết hệ thống quản lý chất lượng, trong lúc đó vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất

- kinh doanh bình thường.

- Nhận rõ và loại bỏ những rào cản về mặt thông tin giữa các phòng ban.

- Khuyến khích một cách tích cực việc kiểm tra và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng bằng hình thức thành lập nhóm giải quyết vấn đề, lắng nghe ý kiến và đề xuất của nhân viên và thực hiện ngay các giải pháp tốt.

- Xem xét định kỳ tình trạng và kết quả của hệ thống quản lý chất lượng và công bố cho nhân viên biết.

- Loại bỏ những hoạt động không hỗ trợ việc thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng.

 

Latest News