12:20:24 30-10-2020
Home Dictionary N Nguyên tắc xử lý khủng hoảng thương hiệu

Nguyên tắc xử lý khủng hoảng thương hiệu

E-mail Print PDF

Nguyên tắc xử lý khủng hoảng thương hiệu (principles of brand crisis management) là những quy định, cách thức là cơ sở tiến hành xử lý khủng hoảng thương hiệu, nó được đúc kết từ thực tiễn quản lý khủng hoảng thương hiệu. Để quản lý khủng hoảng thương hiệu có hiệu quả cần tuân theo các nguyên tắc: (1)Có kịch bản trước, tổ chức cần xây dựng các kịch bản khủng hoảng thương hiệu dựa trên việc nhận diện các dạng khủng hoảng thương hiệu có thể xảy ra đồng thời lập đội quản lý khủng hoảng thương hiệu với các thành viên là các quản trị viên cấp cao, cấp trung  và nhóm các nhân viên liên quan; (2)Nhất quán, quá trình xử lý khủng hoảng cần nhất quán từ lời nói tới hành động; (3)Minh bạch, trung thực, nguyên tắc này yêu cầu những thông tin liên quan tới khủng hoảng và xử lý khủng hoảng cần  được công bố trung thực và minh bạch, giúp khách hàng tin tưởng thương hiệu hơn. (4)Đồng hành, thương hiệu phải chứng minh được  sự đồng hành của mình với công chúng, với chính quyền trong quá trình xử lý khủng hoảng thương hiệu; (5)Quan tâm, lợi ích của công chúng luôn được quan tâm là cách tốt nhất giúp tổ chức vượt qua được cuộc khủng hoảng.

 

Latest News