00:01:30 26-10-2020
Home Dictionary G Giải pháp

Giải pháp

E-mail Print PDF
Giải pháp (solution) là tổng thể các quyết định nhằm giải quyết một vấn đề trong thực tiễn. Nhà quản trị khi phát hiện ra vấn đề, cần kiến giải nguyên nhân; đưa ra giải pháp; đánh giá các giải pháp; lựa chọn giải pháp tối tưu. Tài năng của các nhà quản trị thể hiện chủ yếu ở việc phát hiện vấn đề, kiến giải nguyên nhân và lựa chọn các giải pháp. Việc đào tạo những kỹ năng chuyên môn; kỹ năng tư duy và tổ chức; kỹ năng nhân sự và giao tiếp cho nhà quản trị cũng nhằm giúp họ thực hiện tốt việc phát hiện vấn đề, kiến giải nguyên nhân, lựa chọn các giải pháp tối ưu. Bản chất của quản trị là phát hiện và giải quyết vấn đề bằng các quyết định quản trị. Hiệu quả quản trị của các nhà quản trị khác nhau ở việc phát hiện và giải quyết vấn đề.
 

Latest News