23:40:37 28-01-2021
Home Dictionary L Lợi nhuận tiềm năng

Lợi nhuận tiềm năng

E-mail Print PDF
Lợi nhuận tiềm năng (potential profits) là thuật ngữ của quản trị trị kinh doanh dùng để chỉ khả năng tiềm tàng của lợi nhuận chưa thể hiện ở hiện tại. Nếu các yếu tố tiềm tàng được giải phóng thì lợi nhuận tiềm năng này sẽ được hiện thực hoá. Lợi nhuận tiềm năng có thể trong phạm vi ngành hoặc trong phạm vi một doanh nghiệp. Lợi nhuận tiềm năng của một doanh nghiệp phụ thuộc: cường độ cạnh tranh của ngành; các barie đang bảo vệ nhóm chiến lược của doanh nghiệp; quyền lực thương lượng của nhóm chiến lược với khách hàng và người cung ứng; sự đe dọa của sản phẩm thay thế với sự tồn tại của nhóm chiến lược; chiến lược và năng lực thực thi chiến lược của doanh nghiệp. Giá trị một doanh nghiệp được đánh giá phụ thuộc vào lợi nhuận tiềm năng của nó. Khi tái cấu trúc một doanh nghiệp cần phải xem xét tất cả các yếu tố ảnh hưởng này. Tài năng của nhà quản trị thể hiện ở nhìn nhận được lợi nhuận tiềm năng của doanh nghiệp đồng thời biến nó thành hiện thực.
 

Latest News