04:53:12 28-01-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành Q Quan điểm kinh doanh coi trọng sản phẩm

Quan điểm kinh doanh coi trọng sản phẩm

Email In PDF.
Điều kiện hình thành quan điểm này là khi khoa học, công nghệ phát triển, người sản xuất phát hiện, sáng tạo ra những công dụng mới của sản phẩm. Những người theo quan điểm này nhấn mạnh vai trò của chất lượng sản phẩm, nhấn mạnh tính năng mới của sản phẩm. Họ tập trung phát tiển công nghệ và cải tiến sản phẩm. Quan điểm này không chú ý tới ý kiến của khách hàng khi thiết kế sản phẩm, không chú ý tới cạnh tranh với các đối thủ. Theo dòng thời gian, nó trở lên lạc hậu và bị thay thế bởi các quan điểm kinh doanh khác tiến bộ hơn.
 

Tin mới nhất