11:59:55 30-10-2020

Giữ khách hàng

Email In PDF.
Giữ khách hàng (Customer Retention) là một chiến lược dẫn dắt hành động của doanh nghiệp trong quản trị mối quan hệ khách hàng (customer relationship management) trên cơ sở tạo sự hài lòng (satisfaction) và lòng trung thành (loyalty) của khách hàng với doanh nghiệp hoặc sản phẩm của doanh nghiệp. Chỉ có thể dựa trên lý thuyết giá trị dành cho khách hàng (Customer Delivered Value) và giá trị được khách hàng cảm nhận (Customer perceived Value) mới có được chiến lược giữ khách hàng hiệu quả. Giá trị được khách hàng cảm nhận là hình thức biểu hiện ra ngòai của giá trị dành cho khách hàng. Tạo ra giá trị dành cho khách hàng và giá trị được khách hàng cảm nhận cao hơn đối thủ cạnh tranh là mục tiêu của chiến lược giữ khách hàng. Khi thị trường cung vượt cầu, các doanh nghiệp thấy rằng thu hút được một khách hàng mới tốn kém hơn nhiều lần chi phí giữ một khách hàng. Các công ty đều ra sức giữ khách hàng của mình vì họ hiểu rất rõ giá trị của khách hàng bị mất (xem thêm mất khách hàng).
 

Tin mới nhất