11:11:49 30-10-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành G Giá trị khách hàng đối với hãng

Giá trị khách hàng đối với hãng

Email In PDF.
Giá trị khách hàng đối với doanh nghiệp (customer value to the firm/company) được hình thành trong quá trình quản trị mối quan hệ khách hàng (CRM), là giá trị hiện tại thuần của dòng tiền được tạo ra cho hãng/công ty bởi chính khách hàng đó. Nói một cách khác, nó là giá trị thuần hiện tại của dòng tiền mà khách hàng đó sẽ mang lại cho hãng/công ty. Mỗi hãng/công ty cần nhìn nhận các khách hàng khác nhau bởi thái độ, nhu cầu và giá trị của nó với công ty. Căn cứ vào những biến số này mà công ty hình thành chiến lược với mỗi khách hàng trước những bước đi cạnh tranh của đối thủ và trước những áp lực đòi hỏi gia tăng giá trị dành cho khách hàng. Người làm marketing có thể hiểu giá trị khách hàng đối với hãng/công ty là giá cao nhất mà hãng/công ty có thể chuyển nhượng cho dối thủ hoặc nó có thể là khoản tiền lớn nhất mà hàng/công ty có thể chi phí trong việc giữ khách hàng khi phải cạnh tranh với đối thủ.
 

Tin mới nhất