05:53:20 24-09-2020
Home Dictionary Đ Định giá

Định giá

E-mail Print PDF
Định giá (Assess) là hành động xác định giá của một món tài sản hoặc một sản phẩm/dịch vụ để bán hoặc thế chấp. Người ta định giá ngôi nhà để làm tài sản thế chấp khi vay vốn ngân hàng, định giá một dịch vụ tư vấn của nhà tư vấn. Định giá là một phương pháp hình thành giá của người bán, phương pháp này mang nhiều yếu tố chủ quan, nó chỉ thích hợp với những sản phẩm, dịch vụ đơn lẻ.
 

Latest News