12:12:14 28-09-2020
Home Dictionary Đ Đấu giá

Đấu giá

E-mail Print PDF
Đấu giá “bid pricing” là hình thức xác định giá bán sản phẩm/dịch vụ bằng việc những người mua cạnh tranh với nhau để đặt giá mua cho sản phẩm/dịch vụ mà họ cùng có nhua cầu. Giá hợp lệ phải là giá không thấp hơn giá sàn của người bán đưa ra. Có thể đấu giá công khai (mở) hoặc đấu giá kín. Hình thức đấu giá công khai nghĩa là mỗi người tham gia đấu giá đều biết mức giá cao nhất hiện tại mà người khác đã đặt (ví dụ như hình thức đấu giá sim điện thọai số đẹp). Hình thức đấu giá kín nghĩa là mỗi người chỉ được quyền đặt một mức giá và mức giá này được giữ kín đến thời điểm xét giá của tất cả những người cùng tham gia đấu giá (đấu giá chứng khóan).
 

Latest News