05:40:44 24-09-2020
Home Dictionary Đ Đạo đức kinh doanh

Đạo đức kinh doanh

E-mail Print PDF
Đạo đức kinh doanh (business ethics) là chuẩn mực đánh giá hành vi của con người, của tổ chức trong lĩnh vực kinh doanh phù hợp với lợi ích số đông của xã hội. Nó là những nguyên tắc của lẽ phải được thừa nhận, bao trùm cách quản lý của tổ chức, của xã hội trong những giai đọan nhất định. Đạo đức kinh doanh là một thành phần nền tảng của văn hóa công ty. Trong một số ngành như bệnh viện, trường học thì đạo đức kinh doanh càng quan trọng. Khi những chuẩn mực, nguyên tắc của lẽ phải được thừa nhận và tuân thủ trong một tổ chức chắc chắn tổ chức đó sẽ được xã hội, cộng đồng, khách hàng và nhân viên ủng hộ- nền tảng cho sự phát triển bền vững. Trước hết, mỗi doanh nghiệp cần xây dựng các nguyên tắc, chuẩn mực hành động trong kinh doanh, truyền đạt nó tới mọi thành viên, tạo điều kiện, bắt buộc (cơ chế) để mọi người phải tuân thủ. Trong những nguyên tắc và chuẩn mực đó thì trung thực với khách hàng, nhà đầu tư, nhân viên là cực kỳ quan trọng. Một khía cạnh khác cần quan tâm là chính sách với lao động nữ, tôn giáo, dân tộc. Ngòai ra phải có những chính sách về bảo vệ môi trường. Sở dĩ người ta cần nhấn mạnh đạo đức kinh doanh vì một bộ phận doanh nghiệp, người kinh doanh chưa thực sự coi trọng đạo đức kinh doanh. Sự vi phạm đạo đức kinh doanh ở bộ phận này vì: người ta tin rằng hành động nằm trong giới hạn hợp lý về đạo đức; người ta tin rằng hành động đó không bị phát giác và đưa ra công khai; người ta tin rằng hành động đó không bị trừng phạt vì thành tích trong quá khứ. Để các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức kinh doanh được thống trị thì họat động tuyên truyền và sự nghiêm minh của luật pháp cực kỳ quan trọng. Doanh nghiệp muốn tìm kiếm lợi nhuận trước hết phải vì con người nói chung.
 

Latest News