06:02:57 24-09-2020
Home Dictionary C Công chúng

Công chúng

E-mail Print PDF
Công chúng (Public), là thuật ngữ được sử dụng nhiều trong kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. Trong lĩnh vực marketing, công chúng được hiểu là tất cả những người, tổ chức có khả năng ảnh hưởng tới việc thực hiện mục tiêu của tổ chức cả hiện tại và tiềm ẩn. Công chúng theo nghĩa đầy đủ bao gồm cả người lao động trong doanh nghiệp, nhà đầu tư, báo chí… Quan hệ công chúng là một phối thức quan trọng của chiêu thị hỗn hợp.
 

Latest News