12:54:45 06-02-2023
Home Dictionary C Cấu trúc kênh phân phối

Cấu trúc kênh phân phối

E-mail Print PDF
Cấu trúc kênh phân phối (Structure of Distribution Channel or Distribution Channel struture) là thuật ngữ phản ánh những đặc trưng của kênh phân phối về: chiều dài của kênh, bề rộng của kênh, các thành phần trung gian tham gia trong kênh và cơ chế quan hệ giữa các thành phần trong kênh. Hoặc nói theo cách khác, cấu trúc kênh phân phối là cấu tạo bên trong của kênh, bao gồm trật tự sắp xếp các phần tử và mối quan hệ giữa chúng. Cấu trúc kênh phân phối gắn liền với thuật ngữ số cấp của kênh phân phối (chiều dài của kênh). Khi xác định cấu trúc kênh phân phối cần phải chú ý tới các yếu tố ảnh hưởng: đặc điểm về khách hàng; đặc điểm về sản phẩm; đặc điểm các nhà trung gian sẵn có; đặc điểm môi trường cạnh tranh và môi trường vĩ mô; đặc điểm của nhà sản xuất.
 

Latest News