12:13:44 28-09-2023
Trang chủ Giới thiệu Phòng chức năng Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng tài chính, kế toán

Email In PDF.

Chức năng: Tham mưu và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về công tác tài chính - kế toán của Trường.

Nhiệm vụ:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn;
- Thu thập, xử lý thông tin và số liệu kế toán theo từng đối tượng, nội dung theo đúng các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành;
- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu và đề xuất với Hiệu trưởng các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và các quyết định kinh tế – tài chính của Trường;                
- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo đúng quy định của pháp luật;
- Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ nộp, công nợ, kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản của Trường; phát hiện và ngăn ngừa các sai phạm về tài chính - kế toán;
- Phát hành, lưu chuyển, ghi chép và lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng quy định hiện hành;
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan đón và làm thủ tục nhập học cho học viên các lớp mở tại Trường;
- Lập báo cáo tài chính và quyết toán các nguồn kinh phí hàng tháng, hàng quý, hàng năm đầy đủ, chính xác, kịp thời;
- Phối hợp và hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiệp vụ kế toán, tham gia lập dự toán và hợp đồng kinh tế của Trường;
- Chủ trì và phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng, sửa đổi bổ sung và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của Trường;
- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc được Trường giao;
- Thực hiện mở tài khoản của Trường tại các ngân hàng, kho bạc; làm thủ tục đăng ký mẫu dấu, chữ ký theo quy định và thực hiện các thủ tục tài chính với ngân hàng và kho bạc;
- Phân bổ và lập kế hoạch sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cung cấp đúng mục đích và đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.

 

Tin mới nhất