00:55:26 28-09-2023
Trang chủ Giới thiệu Các khoa chuyên môn Khoa Khuyến nông và PTNT

Chức năng và nhiệm vụ

Email In PDF.

Chức năng của Khoa Khuyến nông

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khuyến nông và phát triển nông thôn.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tư vấn quản lý trong lĩnh vực khuyến nông và phát triển nông thôn.
 • Thực hiện công tác quản lý chuyên môn và quản lý các lớp được ban Giám Hiệu phân công phụ trách.

Nhiệm vụ của Khoa Khuyến nông

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng khuyến nông và phát triển nông thôn cho cán bộ khuyến nông và các tổ chức có quan tâm.
 • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học trong lĩnh vực khuyến nông và phát triển nông thôn.
 • Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;
 • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành và thực tập.
 • Phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
 • Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động tiếp cận và tham gia  phối hợp với các dự án hợp tác quốc tế; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội.
 • Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học.
 • Xây dựng, tổ chức và quản lý các tổ bộ môn để thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của khoa.
 

Tin mới nhất