10:58:14 28-09-2023
Trang chủ Nghiên cứu Giới thiệu đề tài

Giới thiệu hoạt động nghiên cứu

Email In PDF.

Hàng năm, Trường đã thực hiện các đề tài nghiên cứu theo chương trình của Bộ và phối hợp với các sở nông nghiệp và PTNT, sở khoa học - công nghệ, các tổng công ty và các tổ chức khác trong và ngoài nước để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng theo đơn đặt hàng của các tổ chức này. Mặt khác, các đề tài nghiên cứu khoa học đã giúp giáo viên thực hiện thành công các luận án cao học, tiến sĩ và xây dựng mới hoặc hoàn chỉnh nội dung các bài giảng.

Kết quả nghiên cứu khoa học của Trường đến năm 2008

Đơn vị tính: đề tài

STT
 Loại đề tàiSố lượng

1

2

3

4

5

Đề tài cấp Nhà nước

Đề tài cấp Bộ

Đề tài cấp tỉnh, Thành phố

Đề tài theo chương trình HTQT

Đề tài cấp Trường, công ty...

1

35

7

12

3

  Tổng số68

Các kêt quả nghiên cứu đã được chuyển giao cho cơ quan hoạch định để nghiên cứu điều chỉnh các chính sách liên quan đến ngành, được các đơn vị đặt hàng sử dụng, và dùng để biên soạn tài liệu giảng dạy cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức.

Nghiên cứu khoa học thực sự đã và sẽ là sức sống của Trường, cần thiết được coi là nhiệm vụ chính cùng với nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý.

 

Tin mới nhất