11:49:03 28-09-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành Đ Định giá thương hiệu

Định giá thương hiệu

Email In PDF.

Định giá thương hiệu: là một công cụ duy nhất tính toán giá trị kinh tế của thương hiệu, góp phần hỗ trợ cho đầu tư marketing và cho phép nhà quản trị ra kế hoạch và ước lượng tầm quan trọng của chiến lược đề ra. Hay nói cách khác, định giá thương hiệu là một quá trình tổng hợp và đo lường giá trị kinh tế của thương hiệu trong hiện tại và tương lai.

 

Tin mới nhất