12:35:01 30-11-2020

Dự báo

Email In PDF.
Khi các biến số được xác định và nhà nghiên cứu đánh giá được tác động cụ thể của chúng đến chủ thể nghiên cứu, nhà nghiên cứu có thể sử dụng các mối quan hệ ước lượng để dự đoán các giá trị trong tương lai. Tuy nhiên do căn cứ vào dữ liệu mẫu hơn là dữ liệu điều tra tổng thể nên các cuộc điều tra sẽ có các yếu tố bất định, cụ thể (1) các mối quan hệ ước lượng không được chính xác, (2) các kết luận từ kiểm định giả thuyết có thể phạm sai lầm loại I hoặc loại II, (3) các dự báo dựa vào các mối liên hệ ước lượng hầu như không bao giờ đúng kết quả. Để giảm mức độ bất định, nhà kinh tế lượng sẽ luôn luôn ước lượng nhiều mối quan hệ khác nhau giữa các biến nghiên cứu. Sau đó nhà kinh tế lượng sẽ thực hiện các kiểm tra để xác định mối quan hệ nào mô tả hoặc dự đoán gần đúng nhất hành vi của biến số quan tâm. 
 

Tin mới nhất