17:11:45 26-10-2020

Mức ý nghĩa

Email In PDF.
Xác suất sai lầm loại I lớn nhất khi H0 đúng được gọi là mức ý nghĩa (còn được gọi là kích thước của kiểm định).
 

Tin mới nhất