14:55:16 25-01-2022

Lập hồ sơ

Email In PDF.
Lập hồ sơ là việc tập hợp và sắp xếp văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thành hồ sơ theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định.
 

Tin mới nhất