16:13:23 02-12-2020

Thông cáo

Email In PDF.
Thông cáo là văn bản do cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước dùng để công bố một quyết định hay một sự kiện quan trọng.
 

Tin mới nhất